RODO

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO.

Chcemy uprzejmie poinformować, że firma Z.P.U.I KEYCOM s.c. z siedzibą przy w Kraśniku 23-210 przy ul. Wyszyńskiego 5 posiada dane, które zostały zebrane w wyniku przeprowadzania sprzedaży, zakupu jako czynności cywilno-prawnej, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Należą do nich m.in.:

Dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, pesel, numer dokumentu tożsamości

Dane adresowe: adres , ulica, numer domu lub mieszkania, miasto

Dane firmy: nazwa firmy, NIP, adres firmy

W myśl wspomnianego wyżej rozporządzenia RODO chcemy Państwa poinformować, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (nazywany dalej: Administratorem) jest: Z.P.U.I KEYCOM s.c. NIP: 715 16 60 175. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Kraśnik 23-210 ul. Wyszyńskiego 5 lub e-mail: keycom.handel@gmail.com

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych dostępnego pod adresem Z.P.U.I KEYCOM s.c., Kraśnik 23-210 ul. Wyszyńskiego 5 lub e-mail: abuda@net.krasnik.pl

3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Przez prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę należy rozumieć oferowanie klientom produktów i usług z zakresu rozwiązań informatycznych, sieciowych i telekomunikacyjnych. Firma nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba że klient wyraził na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych osobowych mieści się w zakresie działalności gospodarczej Administratora.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane automatycznie lub ręcznie w celu dostarczania klientom KEYCOM s.c. kompleksowej informacji gospodarczej w ramach oferowanych przez firmę produktów, w celu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, jak również w celach statystycznych.

6. Państwa dane publiczne udostępniane przez tzw. źródła publiczne – tj. oficjalne i publiczne strony internetowe oraz rejestry urzędowe (KRS, REGON itp.) są również przetwarzane przez Administratora.

7. Z powodu przetwarzania przez naszą firmę Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od Administratora wglądu do Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Powyższe żądania można zgłaszać poprzez: kontakt drogą mailową abuda@net.krasnik.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Z.P.U.I KEYCOM s.c. Kraśnik 23-210 ul. Wyszyńskiego 5

8. Administrator zapewnia wszelkie środki ochrony danych osobowych w postaci fizycznej, technicznej i organizacyjnej przed przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą lub dostępem osób trzecich zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.